ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Informatie website

1.1. Onze website bevat algemene informatie over ons kantoor en haar advocaten. De informatie die u op deze website aantreft, is van algemene aard en louter informatief en kan dus niet als persoonlijk juridisch advies worden beschouwd.

1.2. Advocaten Quatacker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die u zou lijden door zich te baseren op informatie die op deze website te vinden is. Als u persoonlijk advies wenst, kan u contact opnemen met een advocaat die u op basis van uw persoonlijke gegevens zal adviseren.

2. Opdracht

2.1. Op elke overeenkomst met Advocaten Quatacker (het “Kantoor”) zijn deze algemene voorwaarden (volgens de laatste versie) en de eventuele bijzondere voorwaarden voor de opdracht (de “Opdracht”) van toepassing. De toepassing van de eventuele voorwaarden van de cliënt (de “Cliënt”) is uitgesloten.

2.2. De Opdracht wordt aanvaard en uitgevoerd door het Kantoor dat uitsluitend verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan, zelfs indien een cliënt een opdracht – uitdrukkelijk of stilzwijgend – heeft verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. Het Kantoor aanvaardt de verantwoordelijkheid (en is als enige en exclusief verantwoordelijk) voor de diensten die haar advocaten (al dan niet middels een vennootschap) en aangestelden (gezamenlijk de “Personen” of “Persoon”) leveren. Niemand anders dan het Kantoor heeft of zal enige verplichting hebben ten opzichte van de Cliënt of enig ander persoon m.b.t. deze diensten en niemand anders dan het Kantoor heeft of zal dus enige aansprakelijkheid hebben voor de diensten die zij namens het Kantoor hebben geleverd. De Cliënt aanvaardt geen vordering in te stellen tegen enig ander persoon dan het Kantoor m.b.t. deze diensten. Voor zoveel als nodig doet de Cliënt hiervan onherroepelijk afstand.

3. Communicatie

3.1 Tenzij de Cliënt het Kantoor andere instructies geeft, mag het Kantoor op eender welke manier dat zij gepast acht, en zonder voorafgaande terugkoppeling naar de Cliënt, rechtstreeks met die personen communiceren (uw werknemers of uw andere adviseurs) die zij geschikt acht en waarvan zij redelijkerwijs aanneemt dat zij bij de opdracht betrokken zijn.

3.2 Tenzij de Cliënt het Kantoor andere instructies geeft, zal het Kantoor ervan uitgaan dat de Cliënt er akkoord mee gaat dat zij met haar en haar andere adviseurs per e-mail communiceert. Dit houdt ook communicatie over vertrouwelijke informatie in. Gelieve er nota van te nemen dat e- mailcommunicatie niet helemaal veilig of foutloos is.

3.3 Het Kantoor gebruikt software om het risico te verminderen dat virussen het systeem van het Kantoor binnendringen. Aangezien er een risico bestaat dat rechtmatige correspondentie wordt gefilterd, mag de Cliënt er niet van uitgaan dat elke e-mail ook automatisch door het Kantoor wordt ontvangen. Daarom moet de Cliënt belangrijke mededelingen steeds telefonisch, per fax of op een andere manier opvolgen, om zich ervan te verzekeren dat het Kantoor de mededeling ook daadwerkelijk ontving. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor eventueel falen van de software noch voor eender welk ander feit waarover het Kantoor redelijkerwijs geen controle heeft.

4. Kosten en erelonen

4.1. Tenzij anders overeengekomen, wordt het ereloon voor de geleverde prestaties aangerekend op basis van een uurtarief van de advocaten die het dossier behandelen, waarbij rekening wordt gehouden met de aard en het belang van de zaak, de urgentie, etc. Bij een gunstig resultaat is het Kantoor gerechtigd om een succesvergoeding in rekening te brengen.

4.2 Naast het ereloon brengt het Kantoor de administratieve kosten in rekening (voor o.m. het aanmaken van het dossier, briefwisseling en dactylografie, telefoon en telefax, fotokopieën), verplaatsingskosten, wacht- en verplaatsingstijd, en dit op basis van eenheidstarieven die periodiek worden herzien.

Daarnaast worden tegen kostprijs de bedragen aangerekend die het Kantoor voorschiet voor rekening van de Cliënt (griffie- of registratierechten, opzoekingen in databanken, kosten van vertaling, deurwaarderskosten).

4.3 Alle in rekening gebrachte kosten en erelonen worden verhoogd met het toepasselijke BTW-tarief.

4.4. Het Kantoor kan bij aanvang of gedurende de loop van de zaak een provisiestaat sturen aan de Cliënt met het verzoek een voorschot te vereffenen dat naderhand verrekend wordt.
Op met de cliënt af te spreken tijdstippen, en in elk geval bij afsluiting van het dossier, bezorgt het Kantoor aan de Cliënt een afrekening met detail van de aangerekende kantoor- en gerechtskosten, de geleverde prestaties en het aangerekende ereloon.

5. Afspraken inzake betaling

5.1. Provisie- en ereloonstaten van het Kantoor zijn betaalbaar binnen 30 dagen. Bij laattijdige betaling is een éénmalige compensatie voor invorderingskosten verschuldigd, gelijk aan 10% van de hoofdsom en is van rechtswege rente verschuldigd vanaf de vervaldag. Indien toepasselijk, geldt de rentevoet vastgesteld conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. In alle andere aangelegenheden geldt de wettelijke rentevoet.

5.2. Bij betalingsachterstal heeft het Kantoor het recht de (verdere) uitvoering van de Opdracht zonder voorafgaande ingebrekestelling te schorsen, ook als de wanbetaling een andere contractuele relatie met de Cliënt betreft. Bij niet-betaling van een gedeelte of het geheel van een staat op de voorziene vervaldag, wordt het saldo van alle andere, zelfs niet vervallen staten, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

6. Derdengelden

6.1. Het Kantoor stort alle bedragen die zij op haar derdenrekening ontvangt door aan de Cliënt. Het Kantoor mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de Cliënt de sommen inhouden tot vereffening van openstaande staten, in voorkomend geval na kennisgeving aan de Cliënt.

6.2. In geen geval is het Kantoor aansprakelijk ten opzichte van de Cliënt in geval de financiële instelling waar de derdenrekening wordt aangehouden failliet gaat, nalatig is of (rechts)handelingen stelt die een nadelige invloed kunnen hebben ten aanzien van de Cliënt.

7. Beroep op derden

Het Kantoor mag voor de uitvoering van de Opdracht beroep doen op derden en zal bij de selectie van deze derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Indien het Kantoor aansprakelijk wordt gesteld voor een begane fout in de uitvoering van een Opdracht zal de verschuldigde schadevergoeding – zowel contractueel als extracontractueel – beperkt zijn tot de reëel geleden rechtstreekse schade waarvan het bewijs door de Cliënt wordt aangetoond, met een maximum gelijk aan het door aansprakelijkheidsverzekering van het Kantoor gewaarborgde bedrag voor het betrokken schadegeval. Indien een schadegeval niet onder de dekking valt van deze aansprakelijkheidsverzekering, is het bedrag van de verschuldigde schadevergoeding beperkt tot driemaal het door de Cliënt betaalde ereloon voor de desbetreffende opdracht met een maximum van 25.000 EUR. In geen geval is het Kantoor aansprakelijk voor onrechtstreekse schade of gevolgschade, waaronder begrepen schade geleden door derden.

8.2. Indien het Kantoor wordt aangesproken ten gevolge van een fout of nalatigheid van het Kantoor en derden (met inbegrip van de Cliënt), zal het Kantoor ten hoogste aansprakelijk zijn voor de Schade die rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of nalatigheid van het Kantoor zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met die derden.

8.3. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Opdracht indien dit te wijten is aan omstandigheden buiten haar wil of controle, met inbegrip van handelingen of nalatigheden ten gevolge van het falen van de samenwerking met de Cliënt of andere partijen, elektronische panne of interruptie van communicatiemiddelen niet aan haar te wijten, stakingen, of in het algemeen elke situatie die niet kon worden voorzien of vermeden bij aanvang van de Opdracht.

8.4. Iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt indien de Cliënt niet binnen de negentig (90) dagen nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd, bij hem of haar bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn, het Kantoor schriftelijk en uitdrukkelijk in gebreke stelt.

Elke aanspraak ten aanzien van het Kantoor vervalt in elk geval indien niet binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden, de vordering in rechte is ingesteld.

8.5. Onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden, verjaren in elk geval alle vorderingen tegen het Kantoor twee jaar na het einde van de betrokken Opdracht.

8.6. De Cliënt zal het Kantoor en de Personen vrijwaren tegen alle aanspraken van derden in verband met, of voortvloeiend uit, de Opdracht.

8.7. Voormelde regeling geldt niet in geval van bedrog – tenzij bedrog gepleegd door de aangestelden van het Kantoor – en geldt voor zover en in de mate naar Belgisch recht of de deontologische verplichtingen mogelijk.

9. Beëindiging van de samenwerking

De Cliënt en het Kantoor – deze laatste rekening houdend met de deontologische verplichtingen terzake – kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

10. Algemeen

10.1. De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer (deel)bepalingen van deze voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (deel)bepalingen ervan die onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet-uitvoerbare (deel)bepalingen zullen vervangen worden door geldige en uitvoerbare (deel)bepalingen die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling.

10.2. Alle (resultaten van de) werkzaamheden in het kader van de Opdracht blijven te allen tijde exclusief eigendom van het Kantoor en mogen door de Cliënt niet aan derden worden overgemaakt. In elk geval zullen derden zich daarop niet mogen beroepen noch enige aanspraken kunnen laten gelden ten aanzien van het Kantoor.

10.3. De Cliënt-rechtspersoon zal de bepalingen van deze voorwaarden tegenwerpelijk maken aan zijn bestuurders, zaakvoerders, aandeelhouders, personeel, tussenpersonen, onderaannemers en overige medewerkers, zodat zij evenzeer hierdoor gebonden zijn.

10.4. De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden primeert op eventuele vertalingen.

10.5. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 2.2. hierboven, gelden (de bepalingen van) deze algemene voorwaarden niet alleen ten aanzien van – en in voorkomend geval ten gunste van – het Kantoor doch evenzeer ten aanzien van – en in voorkomend geval ten gunste van – elke Persoon.

Elk advies dat door het Kantoor gegeven wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de Cliënt en wordt enkel gegeven in het kader van de zaak waarvoor het gegeven is. Een advies van het Kantoor mag niet gebruikt worden door of meegedeeld worden aan derden.

10.6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Opdracht die het Kantoor aanvaardt, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.

11. Privacy

Het Kantoor verwerkt de persoonsgegevens van cliënten in overeenstemming met haar privacyverklaring, beschikbaar onder meer op de website. De privacyverklaring beschrijft op gedetailleerde wijze hoe het Kantoor, als verwerkingsverantwoordelijke, met persoonsgegevens omgaat alsook de rechten van de betrokkenen inzake hun persoonsgegevens.

12. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten met het Kantoor worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge zijn bevoegd.

 

1 september 2019 Advocaten Quatacker BVBA, Nachtegalendreef 32, 8200 Sint-Michiels


Ann Quatacker

- ann@quatacker.be -


Lees meer

Marc Quatacker

- marc@quatacker.be -


Lees meer

Terug

Ann Quatacker

Ann Quatacker werd in 2006 met grote onderscheiding licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent. Ann studeerde één jaar aan de Université Sorbonne te Parijs.

In 2007 behaalde zij een Master in General Management aan de Vlerick Leuven Ghent Management School.

In 2010 mocht Ann een diploma  Master in het Notariaat van de Vrije Universiteit Brussel op zak steken.

Ann startte in 2007 haar carrière als advocaat aan de balie van Brussel, bij het gereputeerd internationaal advocatenkantoor Allen & Overy. Zij werkte er op het M&A (Mergers & Acquisitions) departement.

In 2010 maakte zij de overstap naar de balie van Kortrijk, bij het kantoor Declerck Leterme Partners, waar zij haar procedurevaardigheden aanscherpte.

Ann vervoegde Advocaten Quatacker in 2013 en maakt sindsdien deel uit van de balie van Brugge.

Ann legt zich vooral toe op vennootschapsrecht, familierecht, familiaal vermogensrecht en successieplanning.

Marc Quatacker

Marc Quatacker studeerde in juli 1975 af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent.

Marc is als advocaat ingeschreven aan de balie te Brugge sedert 1 oktober 1975.

Hij was stichtend vennoot van het advocatenkantoor Advocaten Quatacker.

Marc Quatacker boogt op ruim 40 jaar ervaring in het brede familierecht. Hij is dan ook een gereputeerd echtscheidingsadvocaat.

Daarnaast is hij uitermate gespecialiseerd in bouwrecht en appartementsmede-eigendomsrecht.