PRIVACYVERKLARING

1. INLEIDING

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door Advocaten Quatacker BVBA (het “Kantoor”) tijdens alle interacties met het Kantoor, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze dienstverlening als advocatenkantoor, u zich abonneert op onze nieuwsbrieven, u contact opneemt met onze advocaten, medewerkers of secretariaat, enzovoort.

Het Kantoor neemt uw privacy ernstig.  Zij verwerkt de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens en de verplichtingen opgelegd door de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hetzij “de algemene verordening gegevensbescherming” (“AVG”) of “General Data Protection Regulation” (“GDPR”).

Zo verwerkt het Kantoor de verkregen persoonsgegevens rekening houdende met de hiernavolgende beginselen waaraan elke gegevensverwerking moet voldoen, met name:

a) De persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is (“rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”);

b) De persoonsgegevens worden slechts verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Het Kantoor  verwerkt deze niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze (“doelbinding”);

c) De persoonsgegevens moeten toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (“minimale gegevensverwerking”);

d) De persoonsgegevens moeten juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; het Kantoor neemt alle redelijke maatregelen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren (“juistheid”);

e) De persoonsgegevens moeten worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen voor langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de bij deze verordening vereiste passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen (“opslagbeperking”);

f) Door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen moeten persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (“integriteit en vertrouwelijkheid”).

2. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN HAAR VERBINTENISSEN

BVBA Advocaten Quatacker, met maatschappelijke zetel gevestigd 8200 Sint-Michiels, Nachtegalendreef 32, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0682.653.237 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De volgende persoon werd aangesteld binnen ons Kantoor als aanspreekpunt:

Ann Quatacker
T +32 (0)59 51 40 40
ann@quatacker.be

3. PERSOONSGEGEVENS

Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke (levende) persoon. 

Via onze website verwerken wij in beginsel geen direct identificeerbare persoonsgegevens, tenzij u ons deze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen en versturen van het contactformulier, het versturen van een e-mail via onze website, of door uw inschrijving voor onze nieuwsbrief.

Bij het invullen van het contactformulier:

Uw naam, voornaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Andere niet nader te bepalen gegevens die u verschaft in de rubriek “bericht”.

Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief van het Kantoor:

Uw e-mailadres.

Daarnaast verwerken we bepaalde niet-direct identificeerbare persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt, zoals het type van webbrowser, het operating system van de computer die je gebruikt, je IP-adres, enz…

Gedurende andere interacties waarbij informatie wordt uitgewisseld (consultaties via telefoon, e-mail, op kantoor, …) verzamelen wij uitsluitend persoonsgegevens die hetzij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen advocaat en de cliënt, hetzij noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld de anti-witwaswetgeving).

4. VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND

De persoonsgegevens die wij verkrijgen via onze website worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

De gegevens verstrekt via het contactformulier:

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te kunnen treden.  De rechtsgrond waarop de verwerking ervan steunt is “contractuele noodzakelijkheid”.

Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief van het Kantoor:

Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt om u via e-mail berichten van het Kantoor te versturen. De rechtsgrond van deze verwerking is “toestemming”.

De niet-direct identificeerbare persoonsgegevens verkregen via Google Analytics doordat u onze website bezoekt, zoals het type van webbrowser, het operating system van de computer die je gebruikt, je IP-adres, enz…:

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om ons toe te laten onze website beter te organiseren en te verbeteren.  De rechtsgrond van deze verwerking is “gerechtvaardigd belang”, met name “vrijheid van ondernemen” en “goede bedrijfsvoering”.

Persoonsgegevens verkregen tijdens andere interacties (bijvoorbeeld tijdens consultaties of via e-mail):

Deze persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om een correcte juridische dienstverlening mogelijk te maken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  De rechtsgrond voor deze verwerking is “contractuele noodzakelijkheid” en “wettelijke verplichting”.

5. ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

De door ons verwerkte persoonsgegevens zijn in beginsel niet toegankelijk voor derden en worden louter intern gebruikt door het Kantoor; niettemin doet het Kantoor een beroep op derden voor bepaalde (technische) diensten, zoals webhosting, het organiseren van mailing campagnes, het gebruik van specifieke advocatensoftware, cloudcomputing, ITC-ondersteuning in welk kader deze derden toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Het Kantoor  heeft met elk van deze dienstverstrekkers die ten behoeve van het Kantoor  persoonsgegevens verwerkt, afzonderlijke verwerkersovereenkomsten afgesloten in overeenstemming met art. 28 GDPR.

Uitsluitend binnen het kader van de normale dienstverlening van advocaat en afhankelijk van de aard van de opdracht toevertrouwd aan het Kantoor is het mogelijk dat bepaalde persoonsgegevens uitgewisseld worden met de volgende categorieën van ontvangers:

Kantoormedewerkers waaronder advocaten en bedienden;

Advocaten van andere kantoren die optreden voor andere partijen binnen de opdracht gegeven aan het Kantoor;

Rechtbanken en administratieve rechtscolleges;

Administratieve overheden;

Gerechtelijke mandatarissen (curatoren, bewindvoerders, schuldbemiddelaars, vereffenaars, …);

Gerechtsdeskundigen;

Notarissen;

Gerechtsdeurwaarders;

Tegenpartijen in persoon, wanneer ze niet vertegenwoordigd zijn door een advocaat;

Vertalers;

Verzekeringsmaatschappijen, -makelaars en -agenten.

Daarnaast geeft het Kantoor uw persoonsgegevens niet door aan andere derden, tenzij wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Worden uw gegevens doorgegeven aan een derde land buiten de Europese Economische Ruimte?

Enkel voor het versturen van onze mailingcampagnes gebruiken we specifieke software verstrekt door een externe dienstverlener.  Het is mogelijk dat deze dienstverlener uw gegevens verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte.  Deze verwerker verwerkt de gegevens in de Verenigde Staten voor wie een passend beschermingsniveau geldt onder de vorm van deelname aan het EU-US Privacy Shield.

6. DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening tussen het Kantoor en de cliënt worden bewaard tot tien jaar na het beëindigen van de dienstverlening. De mailadressen verzameld voor het versturen van de nieuwsbrief worden bewaard totdat de betrokkene zich heeft verzet (uitgeschreven) tegen de verwerking.

7. RECHTEN

U heeft, als natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door het Kantoor, de volgende rechten:

Het recht op inzage van uw persoonsgegevens;

Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens;

Het recht op wissing van uw persoonsgegevens;

Het recht op beperking van persoonsgegevens;

Het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken;

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Om deze rechten uit te oefenen kan u contact opnemen met het Kantoor via ann@quatacker.be of stuurt u een aangetekende brief aan het Kantoor, Mercatorlaan 8, 8400 Oostende.

Verwerkingen gebaseerd op toestemming.

Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u als betrokkene het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Recht om klacht in te dienen.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door het Kantoor, kan u contact opnemen met het Kantoor via ann@quatacker.be of stuurt u een aangetekende brief aan het Kantoor, Mercatorlaan 8, 8400 Oostende.

U heeft als betrokkene steeds het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacycommissie), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (02/274.48.00 of commission@privacycommission.be).

8. DOORGIFTE AAN DERDEN

Behoudens de gegevensverwerking in het kader van direct marketing (versturen van mailings) verwerkt het Kantoor de persoonsgegevens van de gebruikers van haar website en haar cliënteel op grond van een wettelijke of contractuele verplichting. De betrokkene is niet verplicht de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken in welk geval de dienstverlening geen doorgang kan vinden.  

Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Het Kantoor verwerkt geen persoonsgegevens met het oog op geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profiling.

Verwerkingen voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld.

Wanneer het Kantoor voornemens is uw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, zal het Kantoor de betrokkene vóór die verdere verwerking informatie verstrekken over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.

9. TOEGANG DOOR DERDEN

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring.

10. COOKIES

Het Kantoor  gebruikt cookies om uw toekomstig bezoek aan de website vlotter te laten verlopen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. In de cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

11. SOCIALE MEDIA

Het Kantoor beschikt over een bedrijfspagina op Facebook en een profiel op LinkedIn. Dit platform wordt enkel gebruikt om bedrijfscommunicatie te voeren (verspreiden posts, aankondigingen, public relations, ...). U bent als betrokkene vrij om al dan niet onze sociale media te volgen. Het Kantoor is niet verantwoordelijk voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens door deze externe kanalen. U gelieve zich voorafgaandelijk te informeren aangaande het cookie- en privacybeleid bij deze externe aanbieders.

12. NIEUWSBRIEF

U kan zich vrij aanmelden voor onze nieuwbrief.  Uw aanmelding geschiedt op basis van uw toestemming in de zin van een vrije, specifieke, op informatie berustende en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee u als betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling, aanvaardt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt. U heeft steeds de mogelijkheid om u zonder motivatie uit te schrijven uit onze nieuwsbrief. Uitschrijven brengt met zich mee dat uw e-mailadres wordt verplaatst naar de categorie “unsubscribers” en dat het niet verder gebruikt wordt.

13. NOG VRAGEN?

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met onze contactpersoon: Mr. Ann Quatacker, te bereiken via ann@quatacker.be.


Ann Quatacker

- ann@quatacker.be -


Lees meer

Marc Quatacker

- marc@quatacker.be -


Lees meer

Terug

Ann Quatacker

Ann Quatacker werd in 2006 met grote onderscheiding licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent. Ann studeerde één jaar aan de Université Sorbonne te Parijs.

In 2007 behaalde zij een Master in General Management aan de Vlerick Leuven Ghent Management School.

In 2010 mocht Ann een diploma  Master in het Notariaat van de Vrije Universiteit Brussel op zak steken.

Ann startte in 2007 haar carrière als advocaat aan de balie van Brussel, bij het gereputeerd internationaal advocatenkantoor Allen & Overy. Zij werkte er op het M&A (Mergers & Acquisitions) departement.

In 2010 maakte zij de overstap naar de balie van Kortrijk, bij het kantoor Declerck Leterme Partners, waar zij haar procedurevaardigheden aanscherpte.

Ann vervoegde Advocaten Quatacker in 2013 en maakt sindsdien deel uit van de balie van Brugge.

Ann legt zich vooral toe op vennootschapsrecht, familierecht, familiaal vermogensrecht en successieplanning.

Marc Quatacker

Marc Quatacker studeerde in juli 1975 af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent.

Marc is als advocaat ingeschreven aan de balie te Brugge sedert 1 oktober 1975.

Hij was stichtend vennoot van het advocatenkantoor Advocaten Quatacker.

Marc Quatacker boogt op ruim 40 jaar ervaring in het brede familierecht. Hij is dan ook een gereputeerd echtscheidingsadvocaat.

Daarnaast is hij uitermate gespecialiseerd in bouwrecht en appartementsmede-eigendomsrecht.